اهداف شرکت

اهداف :

جذب، حفظ، توسعه و بهره گیری از سرمایه های انسانی متناسب با الزامات راهبردی شرکت.

ارزش آفرینی فزاینده برای مشتریان و تقویت مزیتهای رقابتی در سطح بین الملل.

افزایش انعطاف پذیری و ایجاد تنوع در فراهم کردن محصولات متناسب با نیازهای بازار.

توسعه روابط راهبردی و مشارکت با شرکت ها در جهت ارزش آفرینی بیشتر برای شرکت.

بهبود مستمر ساختارها، سیستمها، فرآیندها و رویه های مدیریتی به منظور افزایش بهره وری شرکت.

طراحی و عملیاتی کردن سیستمهای یکپارچه اطلاعات مدیریت و مدیریت دانش.

بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی و فناوری بین المللی به منظور یادگیری و تعالی سازمانی.

نهادینه کردن و بهبود مستمر روابط با مشتریان و سایر ذینفعان.

تقویت مستمر ارزشهای اخلاقی و توجه فزاینده به مسوولیتهای اجتماعی.