تبدیل کربن استیل

رابط

نری-مادگی-جوشی-

رنج جدول

1/8-4 ساکت-1/8-4 رزوه ای-

نوع تبدیل

فشار قوی-جوشی-

جنس

کربن استیل-

نوع اتصال

رزوه ای-فلنج-جوشی-چسبی-پیچ و مهره-بست-

نوع درز

درز دار-بدون درز-

استاندارد

ASME-

خروجی

افزاینده-کاهنده-مساوی-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد