شیر پروانه ای Triple-offset valves

مدل شیر پروانه ای

Triple-offset valves-

برند شیر پروانه ای

velan-

نوع شیر پروانه ای

ویفری-فلنج دار-

استاندارد

ASME (آمریکا)-ASME (آمریکا)-

ASME (آمریکا)

150 - 600-

سایز

3 - 48

اینچ-

کشور سازنده

ایالت متحده آمریکا-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد