پیچ و مهره استنلس استیل

جنس پیچ

استنلس استیل-

جنس مهره

استنلس استیل-

کلاس استاندارد

ASME-

کلاس استاندارد مهره

ASME-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد