پیچ و مهره کربن استیل

جنس پیچ

کربن استیل-

جنس مهره

کربن استیل-

کلاس استاندارد

ASME-

کلاس استاندارد مهره

ASME-

sld-lrg-pic
sld-sml-pic

در حال حاضر محصول مرتبط وجود ندارد

در حال حاضر مقاله مرتبط وجود ندارد